Uzavírat smlouvu na dobu určitou nebo na neurčito?

Uzavíráte nájemní smlouvu? Nejste si jisti, jestli pro Vás bude lepší uzavřít smlouvu na dobu určitou nebo na neurčito? Víte co je lepší? Co Vás více ochrání? Než si řekneme, jak to je, tak je důležité podívat se na výpovědní důvody, protože se k této problematice úzce vztahují. Potíže, které v souvislosti s volbou délky nájmu mohou nastat, totiž zpravidla přicházejí až v době, kdy chce jedna strana té druhé podat výpověď. Výpověď musí splňovat zákonem stanovené náležitosti (včetně uvedení výpovědního důvodu), jinak je neplatná.

DOBA URČITÁ i NEURČITÁ (výpověď s 3 měsíční výpovědní dobou):

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu
 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází
 • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat
 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

DOBA NEURČITÁ (výpověď s 3 měsíční výpovědní dobou):

 • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno
 • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni

DOBA URČITÁ i NEURČITÁ (výpověď bez výpovědní doby):

 • nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň tří měsíců
 • poškozování bytu nebo domu závažným nebo nenapravitelným způsobem
 • způsobování závažných škod nebo obtíží pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí
 • užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

DOBA URČITÁ i NEURČITÁ (výpověď s 2 měsíční výpovědní dobou):

podle § 2283 občanského zákoníku

 • pronajímatel může nájem vypovědět bez uvedení důvodu s dvouměsíční výpovědní dobou do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, že práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovi domácnosti nepřešla a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost

Nejvýhodnější je uzavřít pronájem na dobu určitou s dobou trvání jednoto roku s vyloučením automatické obnovy nájmu. A to ať jste pronajímatel nebo nájemce. Obě strany tak znají přesné datum, kdy je případný konec nájmu (bez nutnosti naplnění některého z výpovědních důvodů). Pokud však stojíte o jeho prodloužení, nic nebrání sepsání krátkého písemného dodatku a v nájemním vztahu pak pokračovat dál. Jde Vám z celé té judikatury hlava kolem? Hledáte byty k pronájmu Plzeň? Kontaktujte nás.

Sdílejte dále: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Technorati
 • XING

Komentuj